Obchodné podmienky školské skupiny

Všeobecné obchodné podmienky Ponte tour s.r.o.

I. Úvod

1. Zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a spoločnosťou Ponte tour s.r.o. (ďalej len
„Sprostredkovateľ“) je upravený týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. Zmluvný
vzťah medzi  Objednávateľom a  Sprostredkovateľom vzniká podpisom a následným
doručením originálu záväznej prihlášky, ktorá plní funkciu zmluvy (ďalej len „Zmluva“), do
sídla Sprostredkovateľa. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú tieto Všeobecné obchodné
podmienky. Za neplnoletého podpíše Zmluvu jeho zákonný zástupca.

2. Pokiaľ nie je v Zmluve dohodnuté inak, platia ustanovenia týchto Všeobecných
obchodných podmienok.

II. Cena pobytu

1. Cena pobytu a prípadných doplnkových služieb je stanovená v Zmluve. Ceny uvedené
v tlačených propagačných materiáloch a na www.wedo.sk majú iba informatívny charakter a
nie sú záväzné.
2. Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo v prípade nepredpokladanej zmeny plánovaných
výdavkov (napr. zmeny devízového kurzu, zvýšenia cien pohonných hmôt) zvýšiť cenu
pobytu o maximálne 5% bez nároku na zrušenie zájazdu zo strany Objednávateľa.
Sprostredkovateľ je povinný zmenu ceny písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr 21 dní
pred nástupom na pobyt. V prípade zvýšenia cien o viac ako 5% môže Objednávateľ zrušiť
účasť na pobyte bez storno poplatkov. Zrušenie účasti na pobyte musí byť písomné. Ak
Objednávateľ neodstúpi od zmluvy v dobe udanej na oznámení o zmene ceny, zaväzuje sa
doplatiť rozdiel v cene.

III. Platobné podmienky

1. Objednávateľ je povinný uhradiť cenu pobytu a prípadných doplnkových služieb vrátane
príslušnej DPH v lehotách a čiastkach dohodnutých v Zmluve.
2. Platby je potrebné učiniť prevodom alebo vkladom na bankový účet uvedený v Zmluve.
Dňom úhrady sa rozumie deň, kedy je čiastka pripísaná na bankový účet Sprostredkovateľa.
3. V prípade, že Objednávateľ mešká s úhradou ceny pobytu a prípadných doplnkových
služieb, prípadne ich častí, je Sprostredkovateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť a má nárok
účtovať storno poplatky podľa článku IV..

IV. Stornopodmienky

1. Objednaný pobyt a doplnkové služby je Objednávateľ oprávnený zrušiť (odstúpiť od
zmluvy) doporučene zaslaným oznámením. Objednávateľ je v tomto prípade povinný uhradiť
Sprostredkovateľovi storno poplatok (zmluvnú pokutu) podľa nasledujúcich pravidiel:
a) 40% z ceny študijného pobytu a 100% z ceny doplnkových služieb – pri odstúpení od
zmluvy viac ako 30 dní pred začiatkom pobytu
b) 70% z ceny študijného pobytu a 100% z ceny doplnkových služieb – pri odstúpení od
zmluvy 29-15 dní pred začiatkom pobytu
c) 100% z ceny študijného pobytu a 100% z ceny doplnkových služieb – pri odstúpení od
zmluvy 14 dní a menej pred začiatkom pobytu
2. Pobyt sa považuje za zrušený dňom, kedy je Sprostredkovateľovi doručené písomné
oznámenie o zrušení.
3. Storno poplatok je Objednávateľ povinný uhradiť i v prípade, keď nenastúpi na pobyt z
dôvodov vzniknutých na jeho strane či z dôvodu uvedenia nesprávnych údajov.
4. Právo Objednávateľa na úhradu storno poplatkov vzniká v deň, keď podľa tohto článku
zaniká zmluva. Pri stanovení výšky storno poplatku sa vychádza z cien vrátane DPH. Výšku
storno poplatku vrátane čiastky, ktorú si ponecháva z už uhradenej ceny, je Sprostredkovateľ
povinný písomne oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu po vzniku práva na jeho
úhradu. Storno poplatok je splatný do 3 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o jeho
výške.
5. Ak už Objednávateľ cenu, resp. jej časť, Sprostredkovateľovi uhradil, je oprávnený si
príslušnú časť zodpovedajúcu oznámenej výške storno poplatku ponechať. Zostávajúcu časť
storno poplatku je Sprostredkovateľ povinný uhradiť za podmienok odst. 4 tohto článku.
6. Ak Objednávateľ požaduje zmenu podmienok pobytu a Sprostredkovateľ s touto zmenou
súhlasí, má Sprostredkovateľ právo účtovať Objednávateľovi všetky náklady s touto zmenou
spojené.
7. Ak Objednávateľ nenastúpi na pobyt bez udania dôvodu, nemá nárok na finančnú náhradu.

V. Práva a povinnosti Objednávateľa

1. Objednávateľ má právo na riadne a včasné zaistenie študijného pobytu, príp. na
poskytnutie či zaistenie doplnkových služieb uvedených v Zmluve zo strany
Sprostredkovateľa.
2. Objednávateľ je povinný vyplniť Zmluvu a Dotazník k pobytu úplnými a pravdivými
údajmi. Sprostredkovateľ nezodpovedá Objednávateľovi za škody, ak boli spôsobené
uvedením nesprávnych údajov do Zmluvy alebo Dotazníka zo strany Objednávateľa.

3. Odberateľ je povinný chovať sa v priebehu pobytu takým spôsobom, aby neporušoval
zákony a predpisy danej krajiny, neporušoval pravidlá študijného programu a nepoškodzoval
dobré meno Sprostredkovateľa. V prípade nerešpektovania týchto zásad znáša všetky
následky, aj finančného charakteru, Objednávateľ.

VI. Práva a povinnosti Sprostredkovateľa

1. Sprostredkovateľ je povinný zaistiť pre Objednávateľa pobyt vymedzený v Zmluve.
2. Sprostredkovateľ je povinný informovať Objednávateľa na jeho žiadosť o priebehu
zaisťovania pobytu v lehote nutnej k zaisteniu požadovaných údajov, najneskôr však do 48
hodín.
3. Sprostredkovateľ má právo na zrušenie pobytu pri nedostatočnom počte účastníkov a pri
mimoriadnych okolnostiach. Pri zrušení pobytu sa vracia objednávateľovi úhrada v plnej
výške.
4. Sprostredkovateľ má právo zmeniť termín odjazdu na pobyt a príjazdu z pobytu
v rozmedzí do 24 hodín. Povinnosťou Sprostredkovateľa je Objednávateľa o takých
skutočnostiach bez odkladu informovať.

VII. Reklamácie

1. V prípade porušenia Zmluvy zo strany Sprostredkovateľa, má Objednávateľ právo na
náhradu vzniknutej škody v rozsahu vynaložených nevyhnutne nutných nákladov.
2. Ak poskytovaný pobyt či doplnkové služby nezodpovedajú Zmluve v bodoch, ktoré nie sú
uvedené v týchto Všeobecných zmluvných podmienkach, má Objednávateľ právo na nápravu,
a ak to nie je možné, na primeranú zľavu, ak toto svoje právo uplatní hneď po zistení
nedostatkov. Pri skupinových pobytoch nahlási účastník reklamáciu zástupcovi
Sprostredkovateľa v mieste konania pobytu, v spolupráci s ktorým sa vyhotoví písomný
záznam. Výšku zľavy stanoví Sprostredkovateľ.
3. Ak Objednávateľ pobytu, nevznesie počas pobytu žiadne sťažnosti alebo reklamácie na
pobyt či doplnkové služby, rozumie sa tým, že pobyt a doplnkové služby zodpovedali
Zmluve. Reklamácie vznesené po ukončení pobytu sú v tomto prípade bezpredmetné.
4. Ak Objednávateľ nevyčerpá objednané služby podľa Zmluvy z dôvodu okolností vyššej
moci, poprípade z príčiny vzniknutej z jeho strany, nemá nárok na zľavu z ceny pobytu.

VIII. Poistenie

1. Sprostredkovateľ ponúka poistenie spoločnosti Union ako doplnkovú službu a
odporúča svojim klientom zakúpenie komplexného cestovného poistenia, ktoré obsahuje aj
poistenie zrušenia zájazdu kvôli chorobe. Pokiaľ si Objednávateľ prostredníctvom
Sprostredkovateľa zakúpi poistenie Union, vzniká právny vzťah priamo medzi

Objednávateľom a poisťovňou Union. V prípade poistnej udalosti je Objednávateľ vždy povinný
kontaktovať priamo poisťovňu.

IX. Ostatné body

1. Zmluvu je možné meniť iba dohodou zmluvných strán v písomnej forme.
2. Doručuje sa na adresu uvedenú v týchto zmluvných podmienkach, pokiaľ zmluvná strana
neoznámi druhej strane inú adresu. Za doručenú zásielku sa považuje i odmietnutie
písomnosti adresátom alebo jej neprevzatie a vrátenie späť odosielateľovi. Účinok doručenia
nastáva vrátením zásielky.
3. Hostiteľskú rodinu môže tvoriť i samostatne žijúca osoba.
4. Fotografie publikované v propagačných materiáloch Sprostredkovateľa majú iba ilustračný
charakter.

× Chatovať