GDPR

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Spracovanie osobných údajov osôb zúčastnených na zájazde.
CK týmto osobám uvedeným na zmluve o obstaraní zájazdu (ďalej
aj „dotknutá osoba“ v príslušnom gramatickom tvare) oznamuje, že
v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj
Zákon) spracúva osobné údaje za účelom plnenia zmluvy o
obstaraní zájazdu a zmluvných povinností vyplývajúcich ich zo
zmluvy o obstaraní zájazdu. Na spracovanie osobných údajov
poskytnutých v súvislosti s plnením zmluvy o obstaraní zájazdu nie
je CK povinná vyžadovať osobitný súhlas. V prípade neposkytnutia
požadovaných osobných údajov, nie je možné zabezpečiť splnenie
zmluvných povinností vyplývajúcich CK zo zmluvy o obstaraní
zájazdu.
CK spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu v akom boli
poskytnuté a zaznamenané do zmluvy o obstaraní zájazdu a to:
meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu
alebo kontaktná adresa, údaje cestovného dokladu (miesto a dátum
vydania, dátum platnosti), štátna príslušnosť, emailová adresa,
telefónne číslo, údaje o špecifických požiadavkách (diéty,
asistencia).
Osobné údaje uchováva CK na dobu neurčitú za účelom archivácie,
marketingu (zasielania ponukových katalógov na novú sezónu), za
účelom vedenia vlastnej evidencie.
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov,
ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane
profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak
dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel
priameho marketingu, CK ďalej osobné údaje na účel priameho
marketingu nesmie spracúvať.
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných
údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané
podľa § 13 ods. 1 písm. e) (spracúvanie osobných údajov je
nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme
alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,) alebo
písm. f) (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel
oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem
prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva

dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak
je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na
spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich
úloh.) zákona č 18/2018 Z.z. vrátane profilovania založeného na
týchto ustanoveniach. CK nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak
nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie
osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami
dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti môže
dotknutá osoba svoje právo namietať uplatňovať automatizovanými
prostriedkami s použitím technických špecifikácií. Dotknutá osoba
má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej
týkajú, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem
prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na
plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje
spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na
štatistický účel podľa § 78 ods. 8. zákona č 18/2018 z.z.
CK týmto informuje dotknuté osoby, že ich osobné údaje prenáša
do tretej krajiny (cieľovej destinácie uvedenej v zmluve o obstaraní
zájazdu, ako aj prepravcom zabezpečujúcim prepravu do a z
cieľovej destinácie). Takýto prenos je nevyhnutný na plnenie zmluvy
o obstaraní zájazdu medzi dotknutou osobou a CK a na vykonanie
predzmluvných opatrení.
Práva osôb zúčastnených na zájazde v súvislosti so
spracúvaním ich osobných údajov.
Každá dotknutá osoba má právo získať od CK potvrdenie o tom, či
sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak CK takéto
osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k
týmto osobným údajom a informácie o; účele spracúvania osobných
údajov; kategórii spracúvaných osobných údajov; identifikácii
príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť
osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo
o medzinárodnej organizácii, ak je to možné; dobe uchovávania
osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej
určenia; práve požadovať od CK opravu osobných údajov
týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich
spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov;
práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov
(podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.); zdroji osobných údajov, ak sa

osobné údaje nezískali od dotknutej osoby; existencii
automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane
profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona č 18/2018 Z.z.; v týchto
prípadoch poskytne CK dotknutej osobe informácie najmä o
použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných
dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú
osobu.
Dotknutá osoba má právo byť informovaná CK o primeraných
zárukách týkajúcich sa prenosu jej osobných údajov do tretej krajiny
alebo medzinárodnej organizácii. CK je povinná poskytnúť dotknutej
osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie
osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže CK
účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym
nákladom. CK je povinná poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe
spôsobom podľa jej požiadavky.
Dotknutá osoba má právo na to, aby CK bez zbytočného odkladu
opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom
na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na
doplnenie neúplných osobných údajov.
Dotknutá osoba má právo na to, aby CK bez zbytočného odkladu
vymazala osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. CK je povinná bez
zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba
uplatnila právo na výmaz podľa predchádzajúcej vety, ak sú
zároveň splnené podmienky na takýto výmaz podľa ust. § 23 ods. 2
a 4 zákona č 18/2018 Z.z..
Dotknutá osoba má právo na to, aby CK obmedzila spracúvanie
osobných údajov, ak
a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas
obdobia umožňujúceho CK overiť správnosť osobných údajov,
b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba
namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho
obmedzenie ich použitia,
c) CK už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných
údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho
nároku, alebo
d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa §
27 ods. 1, zákona č 18/2018 Z.z. a to až do overenia, či oprávnené
dôvody na strane CK prevažujú nad oprávnenými dôvodmi
dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa
predchádzajúceho odseku okrem uchovávania môže osobné údaje
CK spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel
uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov
verejného záujmu. Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných
údajov sa takto obmedzí je CK povinná informovať pred tým, ako
bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.
Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a
ktoré poskytla CK, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo
čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje
ďalšiemu prevádzkovateľovi (CK), ak je to technicky možné a ak sa
osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2
písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) zákona č 18/2018 Z.z. a
spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými
prostriedkami.
Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo
rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom
spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne
účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
Predchádzajúca veta sa neuplatní ak
a) je rozhodnutie nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie
zmluvy medzi dotknutou osobou a CK,
b) vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej
zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú
zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv
a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
c) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.
CK je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe
porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany
osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej
osoby. Oznámenie podľa predchádzajúcej vety musí obsahovať
jasne a jednoducho formulovaný opis povahy porušenia ochrany
osobných údajov a informácie o kontaktných údajoch zodpovednej
osoby alebo iného kontaktného miesta, kde možno získať viac
informácií; opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany
osobných údajov; opis opatrení prijatých alebo navrhovaných CK
na nápravu porušenia ochrany osobných údajov vrátane opatrení
na zmiernenie jeho potenciálnych nepriaznivých dôsledkov, ak je to
potrebné.

Oznámenie podľa predchádzajúceho odseku nie je CK povinná
vykonať ak,
a) CK prijala primerané technické a organizačné ochranné
opatrenia a uplatnila ich na osobné údaje, ktorých sa porušenie
ochrany osobných údajov týka, a to najmä šifrovanie alebo iné
opatrenia, na základe ktorých sú osobné údaje nečitateľné pre
osoby, ktoré nie sú oprávnené mať k nim prístup,
b) CK prijala následné opatrenia na zabezpečenie vysokého rizika
porušenia práv dotknutej osoby
c) by to vyžadovalo neprimerané úsilie; CK je povinná informovať
verejnosť alebo prijať iné opatrenie na zabezpečenie toho, že
dotknutá osoba bude informovaná rovnako efektívnym spôsobom.
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so
spracovaním osobných údajov (ak takýto súhlas poskytla), ktoré sa
jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred
poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti
informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým
spôsobom, akým súhlas udelila.
V prípadoch ak zmluvu o obstaraní zájazdu uzatvorila v mene
ostatných cestujúcich iná osoba ( člen rodiny, zákonný zástupca,
poverená osoba a pod.) CK je povinná dotknutej osobe poskytnúť
informácie o zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje, prípadne
informácie o tom, či pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.
Ck je povinná poskytnúť dotknutej osobe informácie o opatreniach,
ktoré sa prijali na základe jej žiadosti podľa bodov 1. až 10.
predchádzajúcich odsekoch do jedného mesiaca od doručenia
žiadosti. Uvedenú lehotu môže CK v odôvodnených prípadoch s
ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva
mesiace, a to aj opakovane. CK je povinná informovať o každom
takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia
žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Ak dotknutá osoba
podala žiadosť v elektronickej podobe, CK poskytne informácie v
elektronickej podobe, ak dotknutá osoba nepožiadala o poskytnutie
informácie iným spôsobom.
Identifikačné údaje CK ako prevádzkovateľa informačného
systému osobných údajov
Ponte Tour, s.r.o.
Toplianska 2, 82107, Bratislava

IČO: 48053589
Zapísana: OR OS Bratislava I, od. SRO vložka č.: 102934/B
Kontaktné údaje zodpovednej osoby
V zmysle zákona pre CK nie je povinnosť ju mať určenú.
Príjemcom Vašich osobných údajov je
Ponte Tour, s.r.o.
Toplianska 2, 82107, Bratislava
IČO: 48053589
Zapísana: OR OS Bratislava I, od. SRO vložka č.: 102934/B

× Chatovať