Obchodné podmienky individuálni klienti

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej spísania. Zmluva sa považuje za spísanú dňom doručenia jej riadne vyplnenej a podpísanej verzie na e-mailovú adresu cestovnej kancelárie. Riadne vyplnená  zmluva odoslaná prostredníctvom prihlasovacieho formulára na mail cestovnej kancelárie je zároveň záväzkom a platobným podkladom k úhrade zmluvnej ceny zájazdu. 

Zájazd je záväzne rezervovaný od momentu zaplatenia zálohy 50% z ceny zájazdu, ktorá od momentu jej úhrady podlieha storno poplatku a je nevratná. Zvyšná časť sumy je splatná najneskôr 14 dní pred nástupom na zájazd a rovnako od momentu úhrady podlieha storno poplatku (inak len po dohode). V prípade jednodňového zájazdu sa cena zájazdu uhrádza vo výške 10​​0% ihneď a je nevratná.

Záujemca berie na vedomie, že cena zájazdu môže byť do času zaslania faktúry a úhrady zmenená, a že jeho prihlásenie je záväzné až vykonaním tejto úhrady. 

Záujemca prehlasuje, že sa oboznámil s programom zájazdu, formou ponukového listu alebo na webe cestovnej kancelárie a súhlasí s programom a cenou zájazdu. Záujemca berie na vedomie, že v prípade nepriaznivého počasia alebo zásahu vis major môže dôjsť k zmene harmonogramu zájazdu a nahradeniu objednaných služieb inými v rovnakom alebo vyššom rozsahu a kvalite (napr. kategória ubytovania). 

 

Na všetkých aktivitách na zájazdoch, jazdeckých, športových či iných sú účastníci výhradne na svoje riziko.

V prípade jazdeckých zájazdov je účasť podmienená podpísaním podmienok účasti príslušného jazdeckého klubu na mieste.

V prípade neplnoletých osôb a detí, podpisom prihlášky ich zákonní zástupcovia súhlasia s účasťou na zájazde a automaticky za nich preberajú plnú zodpovednosť za ich účasť na zájazde a aktivitách na ňom. 

 

Dôrazne odporúčame pred cestou uzavrieť vhodné komerčné cestovné poistenie, nakoľko rozsah krytý z európskeho zdravotného poistenia sa môže odlišovať v rôznych krajinách. Rovnako je vhodné aj pre prípad storna zájazdu zo zdravotných dôvodov.  V prípade, že sa účastník nerozhodne uzavrieť cestovné poistenie, koná tak na vlastné riziko a cestovná kancelária nie je povinná mu neposkytuje asistenciu v prípade riešenia zdravotného problému.

Prihláškou vstupuje záujemca o účasť na vyššie špecifikovanom zájazde do zmluvného vzťahu s cestovou kanceláriou (ďalej len „CK“) Ponte tour, s.r.o., Toplianska 2, 821 07 Bratislava, IČO: 48053589, DIČ: 2120064639, IČ DPH: SK2120064639.

Číslo účtu IBAN: SK97 0900 0000 0050 6728 9606, SWIFT: GIBASKBX

Pri úhrade prosíme uvádzať variabilný symbol (č. zmluvy) a do poznámky uviesť meno.

Klient týmto zároveň prehlasuje, že hore uvedené údaje sú pravdivé a bol oboznámený a súhlasí s rozsahom, kvalitou a cenou poskytovaných služieb a s podmienkami uvedenými v harmonograme zájazdu.

Prihláška na zájazd (zmluva o obstaraní zájazdu) sa posiela v elektronickej forme a považujeme ju za záväznú (z  Vašej i našej strany) aj bez reálneho alebo elektronického podpisu. Definitívnym potvrdením Zmluvy o obstaraní zájazdu je úhrada zálohy alebo celej platby za zájazd klientom a dňom pripísania platby na účet CK považujeme zmluvu za definitívne uzavretú.

Klient týmto dáva CK Ponte tour, s.r.o. súhlas: 

– na spracovanie osobných údajov, ako aj osobitnej kategórie osobných údajov na účely plného poskytnutia objednaných služieb; 

– na poskytnutie a sprístupnenie osobných údajov zmluvným partnerom CK, najmä na poskytnutie osobných údajov  nasledovným subjektom – dopravným spoločnostiam, poisťovniam a ubytovacím zariadeniam. Súhlas sa dáva za účelom plného poskytnutia objednaných služieb. 

 

× Chatovať